เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อผลผลิตที่มีคุณภาพของข้าวเปลือกไทย
จัดเก็บ รวบรวม ควบคุม คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาขั้นตอน วิธีปฏิบัติ การจัดเก็บข้อมูล การรายงานผล เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (มกษ.4406) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เป็นฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงไปถึงการผลิตข้าวคุณภาพครบวงจร และสามารถตามสอบ (Traceability) ข้าวคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ